Share Button

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu variabilných a finalizovaných konštrukčných systémov drevostavieb a subdodávok k týmto stavbám v širokom spektre alternatív, variánt a subvariánt konštrukčných a výtvarných riešení, s rôznym účelom využitia stavieb, spravidla v kategórii stavieb vyššieho a vysokého štandardu a ekoštandardu.

Naše stavby nepodliehajú uniformite, ale naopak, umožňujú riešenia s aplikovaním variabilných typových a typologických konštrukcií, variabilného dispozičného riešenia a bytového štandardu, výhradne s výrobou nesériového charakteru na objednávku, bez produkcie typových, resp. vzorových modelov stavieb. Spoločnosť sa prednostne zameriava na výrobu zrubových stavieb z masívu v intencii ľudovej architektúry s tradičnými výtvarno-architektonickými prvkami a s uplatňovaním tradičných technologických postupov výroby v intencii rustikálnych ľudových stavieb.

Druhou modelovou skupinou stavieb je výroba konštrukčne a architektonicky moderných modelov stavieb a prvkov, rešpektujúcich moderný dizajn a moderné konštrukčné postupy a stavebné výrobky, so snahou o logické výtvarno-kompozičné stvárnenie stavby na báze dreva, pričom sa rešpektujú stavebno-technické a urbanistické požiadavky vo vzťahu k predmetnej výstavbe a s prihliadaním na individuálne požiadavky klientov bez ohľadu na model alebo typ stavby. Stavby sú vyrábané v dvoch základných typoch, a to zrubové masívne konštrukcie a ľahké konštrukčné systémy na báze dreva, v energetickom štandarde energeticky štandardných, nízkoenergetických alebo pasívnych stavieb.

Stavby dodávame na stupni hrubej alebo kompletnej stavby „na kľúč“ (s jednotlivými medzistupňami) podľa požiadavky klienta, alebo vo forme subdodávok, s možnosťou zhotovenia časti stavby klientom aj svojpomocne, s ponukou odborných konzultačných činností spoločnosti pri svojpomocnej výstavbe klientom.

Spoločnosť okrem výroby a dodávky drevostavieb ponúka aj výrobu samostatných doplnkov a výrobkov na báze dreva, resp. súvisiacich služieb, takže výroba nie je podmienená dodaním celej drevostavby; produkty sú vyrábané aj po samostatných častiach do rôznych typov stavieb (napr. exteriérové a interiérové zrubové obklady, komplexné zariaďovanie interiérov, okná, dvere, schodiskové sústavy, atď).

Drevostavby predstavujú moderný a ekologický štýl bývania, resp. iného využitia aj s ohľadom na historicko-kultúrny a ekologický aspekt, bez ohľadu na modelové riešenia stavebných objektov. Používanie dreva ako suroviny v stavebnom priemysle si v súčasnosti po dlhodobej ignorancii a zažitých predsudkoch v aplikácii tohoto materiálu v stavebnom priemysle a súčasnej renesancii jeho využitia vynucuje čoraz väčšie používanie tohoto materiálu, ktorý je nenapodobiteľný a osobitý v komplexe svojich vlastností v porovnaní s inými stavebnými materiálmi, nevynímajúc charakter dreva s jeho vysokým kultúrnym, ekologicko-hygienickým a historickým významom a jeho všeobecnú upotrebiteľnosť v jednotlivých konštrukčných prvkoch stavebných objektov.

Spoločnosť stavia na skúsenostiach osvedčených technológií výstavby, internom firemnom vývoji a testovaní nových stavebných prvkov a postupov vo vzťahu k drevostavbám a na vysokej profesionalizácii a kvalite na všetkých úsekoch výroby, s preferovaním aplikácie ostatných konštrukčných prvkov ekologického charakteru (napr. používanie tepelnej izolácie na báze ovčej vlny, celulózy, konope, slamy alebo hliny) v intencii proklamovaného vysokého výtvarného, ekologického a konštrukčného individuálneho prevedenia.