Share Button

Stratégia spoločnosti vychádza z princípov ekologickej architektúry, ekologickej výstavby, z požiadaviek ekologického bývania a trvalo udržateľného života a environmentálnej kompatibility, s vysokým dôrazom na architektonické a konštrukčné detaily spracovania a dizajnu, výtvarné riešenia objektov a individuálnu štylizáciu produktov s vysokou mierou remeselného a výtvarného spracovania.

Svoje produkty sa spoločnosť snaží stavebno-konštrukčne, výtvarno-koncepčne a architektonicky budovať na princípe konštrukčnej a architektonickej kompatibility v súlade s nastolenou stratégiou spoločnosti, požiadavkami trhu, „architektonickými a konštrukčnými regulatívami“ vzťahujúcimi sa na predmetnú výstavbu v rozsahu koncepcie tradičnej alebo modernej stavebnej výroby na báze dreva.