Share Button

Technologicky výroba vychádza z rešpektovania, uplatňovania a zdokonaľovania tradičných technologických postupov a prvkov v rámci koncepcie klasickej, rustikálnej štýlovej ľudovej architektúry a z uplatňovania moderných stavebných prvkov a stavebných postupov v súlade s koncepciou modernej architektúry, diferenciálne s uplatnením logickej kombinatoriky týchto základných konceptov v závislosti od stanovených stavebných regulatívov, účelu, typológie stavby, stavebno-technických a tepelno – technických aspektov a od architektonicko – urbanistických kritérií.