Share Button

Odvodenie názvu spoločnosti ARBOREA etymologicky vychádza z latinského slova ARBOR – strom, stromovie a dodatočnou príponou –ea ako konzekvenciou sa sledoval zámer vyvolať určité „fonetické zjemnenie“ slova arbor a zvýšenie jeho „ľubozvučnosti a senzuálnej prívetivosti“ a skratka eng. ako lexikálna sémantéma v sebe zahŕňa komplexnosť v rozsahu stavebného a investičného inžinieringu.

Pri koncipovaní prezentačného loga spoločnosť sloganom „BACK TO NATURE“ vyzdvihuje nepopierateľný historicko-kultúrny význam dreva a jeho utilitárnu upotrebiteľnosť v stavebnom priemysle a pozitívny hygienicko-ekologický účinok dreva s jeho aplikovaním v stavbách v súlade so súčasne proklamovanými požiadavkami po ekologickom bývaní, vysokom bytovom a hygienickom štandarde a energetickej úspornosti stavieb. Následné logo „WOOD DESIGN AND CONSTRUCTION“ fabulačne zahŕňa a rozvíja individuálny a osobitý prístup spoločnosti k pretváraniu dreva do konečných výrobkov a individuálne riešenia konštrukčného a výtvarného prevedenia v intervaloch disponibilných modelových riešení.

Ďalším sloganom „UMENIE HISTÓRIE BYŤ SÚČASNOU“ sa snažíme o nadviazanie a kontinuitu výtvarných a konštrukčných modelov stavieb ako celkov alebo ich jednotlivých prvkov v historickom kontexte a zdôraznenie aplikovateľnosti drevených stavieb a výrobkov z dreva aj v súčasnej dobe. „RUKOPIS AKO ŽIADNY INÝ“ indikuje osobitosť, individualitu, neopakovateľnosť a exkluzivitu výrobkov spoločnosti a slogan „FORTIEĽ DETAILOV“ inklinuje k vyzdvihnutiu dôležitosti matrice jednotlivých detailov v celkovom stvárnení stavby. Slovné spojenie „AKCENT INDIVIDUALITY A OSOBITOSTI“ preukazuje význam osobitosti a individuality v konštrukčnom prevedení a výtvarnom riešení.

Pri koncipovaní tejto prezentácie, reflektujúc na filozofiu a podstatu spoločnosti, nie je možné vyhnúť sa určitej miere vyzdvihnutia expresivity a firemnej paternity, nakoľko prístup spoločnosti k pretváraniu dreva od jeho základnej podoby ako obnoviteľnej suroviny do podoby finálneho produktu nie je len výrobným a obchodným procesom v zjednodušenej „sprofanovanej“ podobe ako takej, ale stelesňuje „patetický implement“, a zároveň nostalgické precitnutie po histórii ľudovej tvorivosti, nehľadiac na blahodárny psychoemocionálny a hygienický účinok dreva, a vyžaduje v priebehu celého výrobného procesu osobitný neštandardný nadhľad a exkluzívny prístup, ktorý sa nestotožňuje s podnikaním vo svojej sémantickej podobe, ale nadobúda význam expresivity umeleckého procesu.

Taktiež sa nemôžeme zdržať a nezdôrazniť pri koncipovaní tejto prezentácie firemnú paternitu, bez ktorej sortiment výrobkov, reputácia, koncepcia a filozofia spoločnosti by boli artefaktami vzdialenými hodnote a významu dreva ako takého, a to buď ako základného stavebného materiálu, alebo vo forme výrobku vo svojej finálnej podobe.

Každý stavebný objekt, jednotlivé komponenty a jeho jednotlivé detaily sú súvzťažné a ich výsledná výpovedná hodnota v matrici jednotlivých detailov a komponentov je určitou mierou umeleckého procesu, ktorý nemá spôsobilosť byť len výrobkom, ale aj trvalou umeleckou hodnotou, čo vychádza z podstaty tvorivosti a invencie, samozrejme, s potrebou pretavenia tvorcu do podstaty tvoreného.

Postačuje jedno alebo niekoľko nevhodne zvolených prvkov v celkovej kompozícii diela, ich neprimeraná previazanosť a celá teoreticky predpokladaná hodnota stráca na význame, a ostáva len prvkom okliešteným a sprofanovaným o hodnotu, ktorá bola predmetom dehonestácie.