Share Button

Generalizovaný výrobný proces prostredníctvom svojich nadväzných výrobných fáz prebieha štádiom výberu drevnej hmoty na manipulačných skladoch alebo odvozných miestach zmluvných dodávateľov, zväčša triedených ihličnatých sortimentov – piliarskych výrezov III.A, časť III.B a II. triedy akosti a ihličnatých surových kmeňov v odvozných dĺžkach alebo združených výrezov III.A+III.B+II., dodávaných v kôre, ich triedením na sklade piliarskej prevádzky na oddiely podľa hrúbkových stupňov.

Nasleduje fáza výroby neopracovaného reziva v procese piliarskej drevovýroby, ďalšie spracovanie neopracovaného reziva na opracované rezivo v procese stavebno-tesárskej a stavebno-stolárskej výroby na požadovaný sortiment výrobkov v procese finalizácie.

Prednostne sa spracováva drevina smrek (obyčajný), borovica (lesná a čierna), smrekovec (opadavý) a na špeciálne účely drevina jedľa (biela), príp. listnaté dreviny na stolárske účely (najmä javor, jelša, dub, jaseň, buk, breza, brest, orech, príp. iné dreviny podľa požiadavky klienta, nevynímajúc exotické dreviny). Pri výbere guľatiny prednostne selektujeme drevnú hmotu pochádzajúcu z ekologicky blízkych postupov obhospodarovania lesa.

V uvedených súvislostiach je naznačená proklamovaná komplexná integrita spoločnosti od začiatku spracovania dreva ako základnej suroviny až po zhotovenie finálneho výrobku, resp. zhotovenie stavebného objektu do finálneho štádia. Spoločnosť sa taktiež podieľala na ťažbovej a lesopestovnej činnosti spoluprácou so spoločnosťou ENVIRA, s.r.o., ktorá bola vlastnícky prepojená s manažmentom spoločnosti ARBOREA eng.