Share Button

Spoločnosť má charakter rodinnej spoločnosti bez externej kapitálovej účasti. Spĺňa charakter spoločnosti s výhradne výrobnou povahou. Riadime sa vlastnou koncepciou výrobnej a obchodnej politiky s finalizáciou výroby do širokého spektra produktov stavebného charakteru na báze dreva s vysokou pridanou hodnotou. Výrobný program je založený na objednávkovom princípe výroby, so špecializáciou na drevospracujúcu a drevostavebnú výrobu (stavebnú tesársku a stolársku) a ostatnú doplnkovú stavebnú výrobu a služby, ktoré sa vzťahujú na konštrukciu drevostavieb.

Spoločnosť je etablovaná na trhu v rámci segmentu stavebnej výroby drevostavieb s ponukou zhotovenia variabilných konštrukčných systémov s členením na zrubové stavby z masívu a ľahké konštrukčné systémy, ktoré možno definovať:

  • širokým spektrom povrchového opracovania (ručne, strojovo, kombinovane),
  • rôznym štandardom v priamej závislosti od požiadavky na konštrukčne i materiálovo náročnejší stavebný systém, náročnosti a komplexnosti opracovania (typy náterových systémov, ručné opracovanie konštrukčných prvkom), požiadavky na použitie cenovo náročnejších ekologických stavebných materiálov napr.hofatex, ovčia vlna, konope, hlina, pou atď..
  • rôznym účelom využitia objektov (rekreačné chaty, víkendové domy, celoročne obývateľné rodinné domy, penzióny, reštaurácie, altány, zimné záhrady, atd.),
  • variabilným dispozičným riešením stavieb.

Zároveň ponúkame zhotovenie zariadenia interiérov a široké spektrum produktov stolárskej výroby z masívu (okná, dvere, schody, exteriérové doplnky, zrubové obklady, podlahovina) ako aj ostatných výrobkov na báze dreva so zahrnutím výrobkov umeleckej stolárskej výroby z masívu a umeleckého (rezbárskeho) stolárstva.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v rozsahu drevospracujúcej, stavebno-tesárskej a stavebno-stolárskej výroby od predprojektovej konzultácie, zebezpečenia konzultácií a vyhotovenia projektovej dokumentácie, odborné konzultácie a poradenskú činnosť, komplexný výrobný program až po finalizáciu produktov do stupňa požadovanom a dojednanom s klientom (surová, hrubá stavba alebo stavba na kľúč, resp. vo forme subdodávok k týmto stavbám alebo vo forme samostatných častí). Výrobný proces je podriadený platným právnym predpisom na úseku stavebnej výroby, požiadavkám klienta a výtvarnej koncepcii produktov spoločnosti.