Share Button

Základná modelová štruktúra stavieb

Výroba drevostavieb v ponuke spoločnosti je založená na dvoch základných modelových konštrukciách, a to zrubové konštrukčné systémy (jednoplášťové, zrubové zložené dvojplášťové, zrubové sendvičové, resp. falošné) a ľahké konštrukčné systémy („montované stavby na báze dreva“ – hrázdený, panelový, stĺpikový, skeletový) s nosnou drevenou rámovou konštrukciou. Vlastnosti drevostavieb z hľadiska stavebnotechnických požiadaviek sa vyrovnajú až prevyšujú stavby na silikátovej báze, drevostavby vhodnou konštrukciou dosahujú alebo prekračujú normatívne stanovené tepelnotechnické a ostatné požiadavky. Tieto konštrukčné systémy s osobitým architektonickým výrazom možno uplatniť v zástavbe rekreačnej, obytnej alebo inak účelovej zástavby s rôznou mierou požadovanej architektonickej kompatibility s tradičnými prvkami, teda uvedené systémy možno uplatniť v rôznej urbanistickej koncepcii. Uvedené dve základné modelové konštrukcie obsahujú variabilné konštrukčné systémy (varianty a subvarianty), spĺňajú požiadavky klasických, rustikálnych typov ľudovej tradičnej architektúry a nároky modernej architektúry a moderných konštrukčných systémov. Z hľadiska tepelno-technických požiadaviek predmetné stavebné objekty vhodnou konštrukciou spĺňajú požiadavky energeticky štandardných objektov, energeticky úsporných stavieb, nízkoenergetických stavieb, príp. pasívnych stavieb.
Účel stavby, štandard, dispozičné riešenie

Vyrábané drevostavby spĺňajú nároky celoročného bývania (celoročne obývateľné rodinné domy), sezónneho rekreačného využitia (rekreačné chaty a domy, víkendové domy), športového a kultúrneho využitia (sauny, haly,…), požiadavky reštauračných a ubytovacích služieb (reštaurácie, penzióny, hotely, rýchle občerstvenie, salaše, farmy…) a ostatného doplnkového účelu (pergoly, altány, zimné záhrady, sauny, detské ihriská, atď.). Konštrukcia drevostavieb umožňuje vytvárať variabilné dispozičné riešenia rôznym členením priestoru do množstva alternatív tvorbou samostatných obytných priestorov alebo spoločných priestorov, príp. rôzne členených priestorov, s možnosťou aplikácie diferencovaných typov stavebných materiálov a variabilnej úpravy povrchových materiálov (celodrevených masívnych alebo murovaných vnútorných stien, kamenných alebo tehlových vnútorných stien, ľahkých drevených vnútorných stien; s povrchovou úpravou omietkou, dreveným obkladom, keramickou alebo kamennou dlažbou). Dispozícia je riešená individuálne podľa požiadaviek klienta, s rešpektovaním statických a architektonických požiadaviek. Štandardom svojich stavebnotechnických, tepelnotechnických vlastností a výtvarného riešenia sa stavby vyrovnajú stavbám najvyššieho štandardu. V drevostavbách je možné kombinovať rôzne stavebné materiály, bez zníženia architektonickej alebo konštrukčnej hodnoty stavby.
Výškové členenie stavebných objektov

Stavby sa realizujú zväčša ako jednopodlažné bez obytného podkrovia, jednopodlažné (dvojpodlažné) s obytným podkrovím, príp. s tretím nadzemným podlažím, s podpivničením alebo bez podpivničenia. Tvarová typológia stavieb zahŕňa rôznu členitosť od pravouhlých jednoduchých geometrických tvarov (obdĺžnik, štvorec) po rôzne členité pôdorysné členenia, nevynímajúc viaclomené pôdorysné dispozície; vertikálne stavby môžu byť jednorovinné alebo dvoj, príp. viacrovinné. Stavby môžu byť doplnené o konštrukciu balkónov, rôzne typy vikierov, terasy alebo obvodové pavlače. Vnútorná dispozícia podlaží ponúka variabilné riešenia s použitím rôznych stavebných úprav povrchov a ich kombinácií. Tvar strechy vychádza zo základných tvarov, a tým výber vhodného tvaru taktiež nepodlieha uniformite. Celkové architektonické, výtvarné, konštrukčné prevedenie je výsledkom kombinácií a súladu jednotlivých aspektov s cieľom dosiahnuť výtvarnú, typologickú a krajinársku kompatibilitu.
Druh stavby a stupeň odovzdania stavby

Spoločnosť realizuje stavby podľa spôsobu a rozsahu stavebných činností vo forme komplexnej realizácie alebo realizácie častí stavebných činností (a dodávky stavebných výrobkov) po dohode s klientom pre realizáciu druhu stavieb ako :

1. novostavieb
2. prestavieb
3. nadstavieb, dostavieb a prístavieb
4. stavebných úprav a udržiavacích prác.
Podľa stupňa odovzdania stavby spoločnosť zabezpečuje zhotovenie stavby do stupňa dojednanom s klientom, avšak nie je možné uvedenú štruktúru zovšeobecňovať, často sa jednotlivé plnenia prekrývajú medzi jednotlivými stupňami:
hrubá stavba I.A. Stupňa
obvodové steny, vnútorné nosné a (nenosné) steny z masívu, ostenia otvorov, tesárska konštrukcia stropu

hrubá stavba I.B. stupňa
(tesárska konštrukcia stropu) a krovu, nosná konštrukcia štítov

hrubá stavba II. stupňa
paropriepustná podstrešná fólia so spádovým latovaním, doštené debnenie naplno/podkladné strešné latovanie, strešná krytina, strešné doštené podhľady, štítové doštené opláštenie

hrubá stavba III. Stupňa
stropný záklop, nadklieštinový záklop, konštrukcia priečok v podkroví

hrubá stavba IV. Stupňa
povrchová úprava obvodových stien a ostatných priznaných drevených obkladov v exteriéri

hrubá stavba V. stupňa
zateplenie obvodových stien a strechy s príslušenstvom, konštrukcia podlahy prízemia a podkrovia, finalizácia povrchov stien

hrubá stavba VI. Stupňa
povrchové úpravy materiálov, interiérové výplne otvorov v stenách

kompletná stavba „na kľúč“ I. Stupňa
interiérový nábytok

kompletná stavba „na kľúč“ II. stupňa
TZB, (elektroinštalácia, vodoinštalácia, sanita, kúrenie, základová doska)
Uvedená štruktúra je v nadstavbe diverzifikovaná v rozsahu základného (hrubá stavba I.-III. Stupňa), rozšíreného (hrubá stavba IV.-V. stupňa), predkompletného (hrubá stavba VI. Stupňa) a kompletného súboru výkonov (kompletná stavba I.-II. Stupňa).