Share Button

Dovoľujeme si cteným klientom ponúknuť na predaj do osobného vlastníctva z uceleného komplexu štyroch rezidenčných zrubových stavieb v nadštandardnom a exkluzívnom prevedení pre individuálnu rekreáciu, ktorý sa bude nachádzať v katastrálnom území obce Hrabušice na parcelách KN-C č.1142, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8, 1074, 1165/2 a 1165/3 v rámci intravilánu obce. Navrhované rekreačné objekty sú riešené ako samostatne stojace dvojpodlažné zrubové stavby s obytným podkrovím. Objekty budú napojené na jestvujúce inžinierske siete, elektrickú prípojku, vodovod a splaškovú kanalizáciu, ktorá bude zaústená do miestnej verejnej kanalizácie. V riešenom území bude vybudovaný most a nová prístupová komunikácia o šírke 4m napojená na jestvujúcu komunikáciu.

Na predmetný rezidenčný komplex vydal Stavebný úrad obce Hrabušice dňa 21/07/2008 rozhodnutie o umiestnení stavby „Súbor RO pre individuálnu rekreáciu“ pod číslom podania 91/2008, dňa 26/01/2009 stavebné povolenie na cestné stavby pod podacím číslom 141/2008 a dňa 29/04/2009 bolo vydané stavebné povolenie na „Súbor RD pre individuálnu rekreáciu“ pod číslom podania 15/2009.