Share Button

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je ARBOREA eng., s.r.o.,         S. B. Hroboňa 173/17, 031 05  Liptovský Mikuláš, IČO: 36395871, email:arborea@arborea.sk

Zástupca prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje na základe poverenia prevádzkovateľa je  Ing. Hedviga Miškovičová, Vitálišovce 651, 031 04  Liptovský Mikuláš, IČO:17940117, email:miskovicovahedviga@gmail.com

 

 1. 1.     Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom napr. na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len pracovnoprávne vzťahy), vrátane predzmluvných vzťahov, rokovania o zmene zmluvy a spracovanie pracovnej agendy prevádzkovateľa, ktorá obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou, profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával, najmä však:

 • spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu za účelom vedenia personálnej a pracovnej agendy zamestnancov a uchovávanie týchto osobných údajov po dobu povinnej archivácie v zmysle osobitných zákonov,
 • vedenie mzdovej agendy dotknutých osôb,
 • vedenie evidencie dochádzky do práce, kontroly odpracovaného času, evidencie nároku na stravu, jej prevzatí a úhrade za stravu (stravné lístky),
 • spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu,
 • hodnotenie dotknutých osôb za účelom zabezpečenia efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu,
 • kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe osobitných zákonov a kopírovanie osobných dokladov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné spracúvať po dobu zapracovania osobných údajov do personálnej a mzdovej agendy,
 • spracúvanie a poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu za účelom vedenia agendy bezpečnosti práce (napr. poučenie z predpisov bezpečnosti práce) na základe osobitných zákonov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – § 17),
 • spracúvanie dokladov o zdravotnej spôsobilosti (uložené v osobnom spise dotknutej osoby) za účelom zabezpečenia agendy bezpečnosti práce a zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov,
 • spracovanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby,
 • poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, inšpektorátu práce prípadne ďalším organizáciám (napr. doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, súdu a pod.) na základe osobitných zákonov,
 • poskytovanie osobných údajov zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu školiacim organizáciám za účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo štandardov,
 • poskytovanie osobných údajov zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu zmluvným partnerom, sprostredkovateľom pre zabezpečenie povinností prevádzkovateľa,
 • spracovanie a poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb riadiacemu orgánu a platobnej jednotke v rozsahu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a osobitných zákonov SR a EÚ na účely refundácie mzdových a personálnych výdavkov na základe súhlasu dotknutých osôb spracovanie osobných údajov – pracovné cesty. Účelom spracovania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom evidencie služobných resp. pracovných ciest, vyplatenia cestovných náhrad podľa osobitných zákonov a za účelom refundácie vyúčtovaných cestovných náhrad v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. (cestovné príkazy vrátane príloh, prehľady o pracovných cestách, výpisy o úhrade cestovných náhrad),
 • spracovanie výpisov z registra trestov (dotknuté osoby) za účelom ich predkladania v rámci verejného obstarávania na základe požiadavky verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní.
 • poskytovanie osobných údajov zmluvným partnerom za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaži za účelom preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa Zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka, alebo podľa podkladov vyhlasovateľa súťaže. Spracúvanie dokladov o odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za účelom ich postupovania tretím osobám (zmluvným partnerom, vyhlasovateľom súťaží, certifikačným organizáciám) pri predkladaní podkladov v rámci verejných a obchodných súťaží, v rámci preukázania spôsobilosti a činnosti Spoločnosti,
 • spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z. z. zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých predpisov za účelom vedenia evidencie školenia vodičov a prevádzky vozidiel, spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • oznámenie osobných údajov zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa podľa § 4, zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov.
 • sracúvanie súkromného tel. čísla za účelom plnenia pracovných povinností v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

 

 

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len Zákonník práce)
 • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  (napr. 231, § 232)
 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (napr. § 24),
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. § 36,   § 37, § 38, § 39),
 • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení,
 • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov,
 • zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
 • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov,
 • zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to:

 • kopírovanie osobných dokladov za účelom zapracovania osobných údajov do personálnej a mzdovej agendy.
 • Spracúvanie súkromného tel. čísla za účelom plnenia pracovných povinností v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

 

 

 1. 2.     Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, osoby pracujúce v rámci pracovnoprávneho vzťahu, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci,

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • rodné číslo (dátum narodenia),
 • meno, priezvisko, titul,
 • rodné meno, miesto narodenia, stav,
 • osobné číslo, pracovná pozícia/zaradenie,

 

 • číslo občianskeho preukazu,
 • osobné údaje o dosiahnutom vzdelaní, kvalifikáciách a absolvovaní kurzov, stupeň jazykových  schopností a  vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie, ktoré sú potrebné na posúdenie alebo doloženie kvalifikácie, pre danú pracovnú pozíciu,
 • pracovné hodnotenie,
 • hodnotenie kvality práce,
 • údaje o prídavkoch na deti,
 • poistenie liečebných nákladov (európsky preukaz poistenca),
 • údaje o dochádzke do práce,
 • údaje o zaplatení poplatku za stravu,
 • evidencia (údaje) o služobných cestách (cestovné náhrady),
 • evidencia jázd na služobných vozidlách,
 • evidencia vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná a psychologická spôsobilosť),
 • osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • životopis,
 • pohlavie,
 • podpis,
 • osobné údaje z výpisu registra trestov,
 • registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí, daní a odvodov podľa osobitných zákonov,
 • číslo telefónu a faxu,
 • zrazené preddavky na daň a na nezdaniteľnú časť základu dane,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
 • zamestnanecká prémia a daňový bonus,
 • ročné zúčtovanie,
 • poistné na dôchodkové zabezpečenie,
 • zdaniteľné príjmy,
 • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,
 • adresa prechodného pobytu, ak ho dotknutá osoba má,
 • príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 • doba trvania pracovného pomeru,
 • druh vykonávaných prác,
 • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov,
 • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach,
 • údaj o poskytnutí odchodného,
 • údaje o bankovom účte,
 • vymeriavací základ zdravotného poistenia,
 • preddavok na zdravotné poistenie,
 • iné odmeny za prácu,
 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
 • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
 • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok,
 • ročný úhrn vyplateného dôchodku,
 • údaje o pracovnej neschopnosti,
 • údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,
 • údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
 • údaje o  zamestnávateľoch,
 • údaje o rodinných príslušníkoch  v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, – údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí  v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa,
 • názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
 • údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,
 • údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

 

 1. 3.     Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

sociálna poisťovňa Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisovZákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zdravotné poisťovne Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
CP SR Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
doplnkové dôchodkové sporiteľne Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dôchodkové správcovské spoločnosti Zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov- Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
orgány verejnej moci na výkon kontroly Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisovZákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisovZákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Slovenská advokátska komora Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
súdy, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisovZákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
exekútori Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zmluvný partner (na základe zmluvy)Ing. Hedviga Miškovičová,Vitálišovce 651, Lipt. Mikuláš

IČO:17940117

 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov- spracovateľ personálnej a mzdovej agendy 

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom ,napríklad:

 • Poskytovatelia ubytovacích služieb za účelom zabezpečenia ubytovania
 • Cestovné agentúry/ cestovné kancelárie/ dopravcovia za účelom zabezpečenia prepravy
 • Poisťovne za účelom zabezpečenia cestovného poistenia
 1. 4.     Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 

 1. 5.     Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

 1. 6.     Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, nasledovne:

MZDOVÁ  AGENDA

Mzdové listy

50 rokov

Výplatné listiny

10 rokov

Rodinné prídavky a materské príspevky

5 rokov

Prehlásenia k dani zo mzdy

5 rokov

Zrážky zo mzdy

5 rokov

Podklady k mzdám

5 rokov

AGENDA  ĽUDSKÝCH  ZDROJOV

Osobné spisy zamestnancov

70 rokov

(od narodenia zamestnanca)

Evidencia zamestnancov

3 roky

Dochádzky

3 roky

Dovoleniek

3 roky

Popisy pracovných činností

5 rokov

Dohody

5 rokov

O vykonaní práce

5 rokov

Dokumenty (dohody)  o hmotnej zodpovednosti

3 roky

(po strate platnosti)

Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie

10 rokov

Sociálna starostlivosť

5 rokov

Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny

10 rokov

Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika

5 rokov

Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia

5 rokov

Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie

5 rokov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

5 rokov

Zmluvy týkajúce sa ochrany osobných údajov (napríklad servisné zmluvy, kde má servisná spoločnosť prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, sprostredkovateľské zmluvy podľa § 34 ods. 3, 5 a 7 zákona č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“)

5 rokov

(po strate platnosti)

Dokumenty používané pri ochrane osobných údajov (súhlasy so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, iné dokumenty)

Po dobu trvania účelu

Zápisy o porušení pracovnej disciplíny

3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

Záznam z kamerového systému so záznamom o porušení bezpečnosti práce, pracovnej disciplíny

3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

Záznamy z technických zabezpečovacích zariadení a automatizovaných informačných systémov so záznamom o porušení pracovnej disciplíny (logy – záznamy o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme, záznam o vstupoch a výstupoch do priestorov prevádzkovateľa)

3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

Protokoly o vyšetrovaní bezpečnostných incidentov so závermi o porušení pracovnej disciplíny dotknutého zamestnanca

4 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

Kópie osobných dokladov

Doba nevyhnutná na zapracovanie osobných údajov do systému

 

 1. 7.     Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

 1. 8.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním  písomne na adresu prevádzkovateľa. Tel.

 1. 9.     Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je dobrovoľné (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade nesúhlasu bude prevádzkovateľ rešpektovať rozhodnutie dotknutej osoby a nebude vyvodzovať žiadne následky.

Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.