Share Button

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS odborná prax

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je ARBOREA eng., s.r.o.,               S. B. Hroboňa 173/17, 031 05  Liptovský Mikuláš, IČO: 36395871, email: arborea@arborea.sk… (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

  1. 1.     Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zabezpečenie evidencie, bezpečnosti práce a zabezpečenia vstupu do objektu prevádzkovateľa počas vykonávanej praxe dotknutej osoby u prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zmluvy a osobitných zákonov, najmä však §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zmluvný vzťah so školskou inštitúciou poskytujúcou žiakov na prax, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

  1. 2.     Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: žiaci a ich zákonní zástupcovia

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, škola, evidencia dochádzky, č.OP

  1. 3.     Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
škola (na základe zmluvy, ako prevádzkovateľ) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

  1. 4.     Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

  1. 5.     Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne )

  1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov.

  1. 7.     Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

  1. 8.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: arborea@arborea.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

  1. 9.     Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie odbornej praxe.